EU-projektet     Peter Gröhn, grundare     Våra anställda     Lovord från kunderna     Välkommen att ta kontakt!

EU-projekt Städning Malmö

stadning-malmo-team-2

Städpoolen AB i Malmö EU-projekt:

Mångfald som Konkurrensfaktor

Detta är en presentation av EU-projektet i Städpoolen AB i Malmö: Mångfald som Konkurrensfaktor.

Läs mer här – Mångfald som Konkurrensfaktor – ett Projekt för Städpoolen

Utveckla vår städning i Malmö och Lund

Städpoolen AB i Malmö hade som målsättning att utveckla och expandera sin verksamhet – städning i olika former – i Malmö och Lund. Därför analyserade vi vårt företag och formulerade en ansökan till ett EU-projekt, som så småningom godkändes av ESF-rådet.

Sammanfattning av EU-projektet

Syftet med projektet är att på Städföretaget Städpoolen i Malmö, med hänsyn till att företaget präglas av en mångkulturell organisation med ett stort antal medarbetare med utländsk bakgrund från olika länder och kulturer, genomföra insatser för att hantera denna mångfald och genom kompetensutveckling tillföra kunskap för att kunna anpassa organisationskultur och arbetsmetoder utifrån den heterogena personalsammansättningen.

Samverkansparter är Sveriges rengöringstekniska förbund, Fastighetsanställdas förbund samt ett städföretag i Danmark.

Bakgrund – Städpoolen AB i Malmö

Städpoolen består av en organisation med en hög andel invandrare från olika länder och kulturer. Det finns därför behov av insatser i företaget för att hantera denna mångfald och genom kompetensutveckling anpassa organisationskultur och arbetsmetoder utifrån den heterogena personalsammansättningen.

Syftet med det förprojekt som genomfördes under 2008 var därför att påbörja ett utvecklingsarbete på städföretaget för att genom frågor om mångfald och jämställdhet I) förbättra samverkan mellan de som utgör mångfalden i företaget, II) göra mångfalden till en del av företagets affärsmässiga verksamhet samt III) locka till sig ytterligare medarbetare med svensk bakgrund för att skapa förutsättningar för en ökad integration.

Kartläggningen genomfördes via en enkätundersökning som besvarades av 40 medarbetare och intervjuer med ett lika stort antal. Resultatet presenterades i en projektrapport, en jämställdhetsswot och individuella kompetensplaner som underlag för ett genomförandeprojekt.

Resultatet av förprojektet visar att det, förutom den utbildning i städteknik som företaget själv erbjuder medarbetare vid nyanställningar, finns behov av utbildning inom fem övergripande områden som Städpoolen nu söker medel från ESF för att genomföra.

1. Svenskutbildning

Många medarbetare underströk under förprojektet att det svårt att få andra arbeten på arbetsmarknaden än städjobb om man har invandrarbakgrund och pratar otillräcklig svenska. Ett flertal anställda menar att missförstånd och kommunikationssvårigheter på företaget beror på att många medarbetare pratar för dålig svenska. Man menar att de bristande språkkunskaperna är ett problem ur arbetssynpunkt och att det är viktigt att medarbetarna gentemot kunderna kan uttrycka sig genom acceptabel svenska.

Med tanke på att arbetet som städare förändrats under de senaste åren och idag inte bara kräver kunskap att städa utan också att vara företagets ansikte utåt är det viktigt att medarbetarna har tillräckliga kunskaper i svenska. Språket är en förutsättning för att medarbetarna ska kunna ta till sig annan utbildning, inte minst den utbildning i städteknik som företaget själv erbjuder.

Det finns också en risk att de medarbetare som pratar otillräcklig svenska fastnar i ett okvalificerat arbete utan att kunna ta sig vidare på arbetsmarknaden. Jobbet som städare blir en väg in på arbetsmarknaden men riskerar att bli en återvändsgränd.

En utbildning kommer därför att genomföras, för de medarbetare som behöver förbättra sin svenska, med fokus på praktisk yrkessvenska.

2. Arbetsplatskultur, kommunikation och teamutveckling

Resultatet av förprojektet visar också att det finns svårigheter i relationer och kommunikation på Städpoolen som är kulturbetingade. Kulturkrockar i kommunikationen mellan personalen och mellan personal och kunder som är orsakade av kulturskillnader.

Som städare idag måste man inte bara kunna städteknik också utan också kunna samspela med andra, både med chefer, arbetskolleger och kunder, och ibland med personer som har andra värderingar än en själv. Man måste som städare i företaget kunna ”leda sig själv i vardagen” och i organisationen i stort, på ett sätt som motsvarar företagets förväntningar.

Förhållandena idag i Städpoolen innebär att det försvinner arbetstillfällen i företaget p g a att en del av verksamhetens städare inte har tillräckligt med kunskap att hantera det sociala samspelet mellan kunder och kolleger. Det uppstår kulturkrockar som en konsekvens av mångfalden. Detta i sin tur leder till att företaget förlorar kunder och att städare förlorar jobb.

Därför kommer en utbildning att genomföras för samtliga medarbetare med fokus på:

 • Teamutveckling
 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Arbetsplatskultur – hur medarbetaren förväntas vara en del av och bidra till arbetsgruppen.
 • Osynliga regler och strukturer i arbetsplatskulturen.
 • Kommunikation – medvetna och omedvetna signaler och hur de kan uppfattas av personer från andra kulturer.
 • Positiva effekter av att ha en organisation med medarbetare med olika bakgrund och från olika kulturer.

En specifik utbildning kommer att anordnas enbart för företagets ledning i syfte att stärka kunskapen inom områdena ledarskap och organisationsanalys för att på olika sätt förbättra organisationen och öppna upp för nya tankar och nya sätt att se på verksamhet och medarbetare.

3. Kundbemötande

Ett annat behov som identifierats under förprojektet rör personalens kunskap kring kundbemötande. Städföretag erbjuder idag sina kunder mycket likvärdiga produkter. Konkurrensen är hård och det är svårt att enbart konkurrera med traditionella medel som pris och kvalitet. Nya konkurrensmedel efterfrågas där kundbemötande utgör en av de viktigaste. Förprojektet visar att medarbetarna på företaget har mer behov av kunskap som rör bemötande och kundrelationer.

Det finns många anledningar till varför Städpoolen bör sträva efter att skapa bra och långsiktiga relationer. En är ett en nöjd kund kommer tillbaka och utnyttjar företaget igen. En annan är att kostnaden för att behålla kontakten med kunden är avsevärt mycket lägre än kostnaden för att hitta nya kunder. En ytterligare är att en nöjd kund kan användas som referens i marknadsföringssyften.

4. Försäljning med fokus på mångfald som affärsidé

Vidare har resultatet av förprojektet visat att det finns behov av insatser för företagets ledning för att öka affärsnyttan med en etnisk mångfald i organisationen och hur detta kan gynna företagets lönsamhet tex. genom att nå nya kundgrupper. Denna utbildning kommer att kommer att beröra följande frågor:

 • Affärsmässiga vinster – hur kan Städpoolens kompetens när det gäller förekomsten av olika språk och interkulturella kunskaper bland gruppen städare öka företagets förståelse för olika kunders efterfrågan och behov, och därigenom kunna ge en högre service och bättre svara mot de behov som finns?
 • Ökad kreativitet – finns det arbetsuppgifter och problem i organisationen som kan lösas på nya och annorlunda sätt av medarbetare på Städpoolen med andra referensramar än de traditionellt svenska?
 • Företagets anseende – kan Städpoolens anseende, konkurrenskraft och trovärdighet öka hos kunder och uppdragsgivare med tanke på att företaget speglar den mångkulturella kundkrets man vänder sig till?

5. Utbildning kring bokföring och redovisning

Förutom ovanstående utbildningar kommer även ett begränsat antal utbildningsinsatser att genomföras kring bokföring och redovisning för ekonomiansvariga på städföretaget.

Städpoolen kommer, för att sprida insatser och resultat och för att förändra synen på städyrket, genomföra ett samarbete med Sveriges rengöringstekniska förbund och Fastighetsanställdas förbund. Genom företagets samverkan med de båda förbunden ska projektets insatser och resultat spridas till andra städbolag, via förbundens nätverk och medlemmar, för att visa på betydelsen av utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling för ett städföretag.

En avgörande fråga för städbranschen är att attrahera unga människor att inse att städning är ett roligt och utmanande jobb. Idag är det väldigt svårt, på grund av yrkets låga status och löneläget, att få ungdomar att välja städyrket och att vilja stanna kvar i branschen. För att unga ska lockas av städyrket krävs att man kan visa att det finns utvecklingsmöjligheter.

Städpoolen kommer, i samverkan med de båda förbunden, att genomföra två föreläsningar, öppna för arbetssökande i regionen, med fokus på är att attrahera unga människor att inse att städning är ett roligt och utmanande jobb. Ambitionen är att lyfta fram positiva aspekter med yrket som exempelvis att städyrket i hög grad idag handlar om teknik och maskiner och att man idag i högre utsträckning jobbar med torrare metoder och moderna arbetsredskap. Andra argument som kan tilltala ungdomar är att jobbet är fritt och flexibelt.

Syftet med EU-projektet i Städpoolen AB i Malmö

Syftet med projektet på Städföretaget Städpoolen AB i Malmö är:

 • att, med tanke på att företaget präglas av en mångkulturell organisation med ett stort antal medarbetare med utländsk bakgrund från olika länder och kulturer, genomföra insatser för att hantera denna mångfald och genom kompetensutveckling anpassa organisationskultur och arbetsmetoder utifrån den heterogena personalsammansättningen.
 • att utifrån kompetensutvecklingsinsatser stärka organisationens arbete med frågor som rör mångfald och jämställdhet.
 • att genom branschanpassade svenskutbildningsinsatser öka medarbetarnas anställningsbarhet.
 • att genomföra behovsanpassade utvecklingsinsatser förebygga kulturkrockar och svårigheter i kommunikationen mellan personal, och mellan personal och kunder, som är orsakade av kulturskillnader.
 • att genomföra behovsanpassade utvecklingsinsatser för att öka personalens kunskap kring bemötande och kundrelationer.
 • att öka företagsledningens kunskaper om affärsnyttan med en etnisk mångfald i organisationen och hur detta kan gynna företagets lönsamhet t e x genom att nå nya kundgrupper.
 • att i en samverkan med Sveriges rengöringstekniska förbund och Fastighetsanställdas förbund, via förbundens nätverk och medlemmar, sprida information om projektets insatser och resultat.

Målsättning

Målen med projektet är:

 • att, med tanke på att Städpoolen präglas av en mångkulturell organisation med ett stort antal medarbetare med utländsk bakgrund från olika länder och kulturer, genomföra insatser för att hantera denna mångfald och genom kompetensutveckling anpassa organisationskultur och arbetsmetoder utifrån den heterogena personalsammansättningen.
 • att utifrån kompetensutvecklingsinsatser stärka organisationens arbete med frågor som rör mångfald och jämställdhet.
 • att minst 90 procent av deltagarna/medarbetarna efter att projektets avslutats ska anse att deras anställningsbarhet har ökat.
 • att minst 75 procent av deltagarna/medarbetarna efter att projektet avslutats ska anse att kommunikationen, till följd av att kulturkrockar kunnat motverkas, har förbättrats mellan personal och mellan personal och kunder.
 • att minst 75 procent av deltagarna/medarbetarna efter att projektet avslutats ska anse att de fått ökade kunskaper för att bemöta kunder.
 • att samtliga personer i Städpoolens företagsledning/administration, efter att projektet avslutats, ska anse att de har fått ökade kunskaper om affärsnyttan med en etnisk mångfald i organisationen och hur detta kan gynna företagets lönsamhet t e x genom att nå nya kundgrupper.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
De insatser som kommer att genomföras i projektet kommer att vara tillgängliga och anpassade för personer med funktionshinder.

Lokaler

Samtliga lokaler som används för såväl utbildningar som möten med samverkansparter kommer att vara anpassade för personer med funktionsnedsättning, exempelvis rullstolsburna deltagare, personer med synnedsättning eller med nedsatt hörsel.

Krav på tillgänglighet i utbildningslokaler kommer att finnas med som en aspekt i offertförfrågningar som underlag för upphandling av utbildningarna.

Webbsida

Den webbsida kring projektet som kommer att upprättas utvecklas så att alla kan ta del av innehållet och så att varje användare kan anpassa presentationen av innehållet efter sina egna behov. Det innebär att webbplatsen ska vara tekniskt rätt uppbyggd, ge bästa möjliga läsbarhet, ha grundläggande information om projektet i alternativa format, ha en överskådlig och tydlig struktur samt ha ett begripligt och enkelt språk som är anpassat för att läsas på skärm.

Kompetensutveckling

Ledningen på företaget kommer att genomföra kompetensutveckling/orienteringsutbildning i tillgänglighetskunskap. Syftet med utbildningen är att ge en orientering i vad tillgänglighet innebär för personer med funktionsnedsättning.

Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsarbetet kommer, utifrån resultatet av SWOT-analysen i förprojektet, att finnas med som ett horisontellt perspektiv i samtliga utbildningsinsatser.

I de offertfrågningar som kommer att ligga som grund för upphandlingar av utbildningsleverantörer inför genomförandet kommer det tydligt och konkret att framgå vilka delar av insatserna som ska beröra jämställdhetsfrågor och på vilket sätt. Dessa delar/frågor är direkt kopplade till olika behov som identifierades under förprojektet för att utveckla jämställdhetsarbetet.

Jämställdhetsaspekterna kommer att beröra följande frågor inom ramen för respektive utbildning:

Svenskutbildning

Frågor om jämställdhet som rör hur insatserna kan:

 • påverka kvinnors och mäns möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare.
 • påverka förutsättningarna för kvinnor och män att utöva makt och inflytande.
 • påverka kvinnors och mäns ekonomi.

Arbetsplatskultur, kommunikation och teamutveckling

Frågor om jämställdhet som rör hur insatserna kan:

 • Bryta stereotypa mönster och föreställningar.
 • Belysa jämställdhetsperspektiv i olika kulturer.

Kundbemötande

Frågor om jämställdhet som rör hur insatserna kan:

 • Medvetandegöra deltagarna om deras syn och eventuella fördomar om kvinnor respektive män och hur det påverkar deras agerande och bemötande gentemot kunderna.
 • Få deltagarna, genom rollspel och övningssituationer, att praktiskt hantera möten med såväl kvinnor som män, och få feedback på sitt agerande.
 • Öka förståelsen för kundbehov.
 • Öka förståelsen för att om man ska kunna agera genusmedvetet externt mot kunder och marknad måste man först vara genusmedveten internt.

Försäljning med fokus på mångfald som affärsidé

Frågor om jämställdhet som rör hur insatserna kan:

 • Belysa aspekter om en ökad jämställdhet kan ha ett positivt samband med långsiktig ekonomisk tillväxt på Städpoolen.
 • Belysa aspekter om en jämställd arbetsgemenskap kan skapa en positiv image för Städpoolen och samtidigt vara en fördel vid rekryteringen och en konkurrensfördel på marknaden.

Transnationellt samarbete

En samverkan kommer att utvecklas med ett danskt städföretag i Köpenhamn. Genom detta transnationella samarbete skapas dels möjligheter att diskutera vilka delar som är gemensamma i mångfalds- och jämställdhetsarbetet, dels förutsättningar att tillsammans utveckla förslag för att, var för sig, men också gemensamt, kunna möta de behov som finns mot bakgrund av de delvis olika förhållandena som präglar städbranschen i Sverige och Danmark.

Tanken med samverkan är att ledning och personal på respektive städföretag ska upptäcka nya sätt att jobba på, låna och dela med sig av idéer och stimulera kreativa lösningar för att arbeta annorlunda men också undersöka om det finns marknader för respektive företag på andra sidan sundet.

Samverkan kommer att bestå av två delar:

1. Ett informations- och erfarenhetsutbyte via 5 workshops under projektperioden som innebär ett ömsesidigt utbyte av både städmetoder, frågor som rör samverkan och arbetsfördelning, synsätt som handlar om mångfald och jämställdhet och diskussioner om det finns marknader för respektive företag på andra sidan sundet.

Samverkan kan framförallt innebära ett erfarenhetsutbyte kring de skillnader och likheter som finns i förutsättningarna för städbranschen i Sverige och Danmark.

Ett samverkansområde kan utgå från de skilda organisationskulturer som dominerar i respektive land. Organisationskulturen på danska arbetsplatser, inklusive de inom städbranschen, ger medarbetare generellt sett större handlingsutrymme än på svenska. Flera studier har det påvisat att det finns ett samband mellan ansvar och inflytande i arbetat å ena sidan och trivsel och sjukfrånvaro å den andra.

Ett annat område för utbyte av erfarenheter rör vilka skillnader för städbranschen som finns med tanke på den större flexibiliteten på den danska arbetsmarknaden i allmänhet och det svagare anställningsskyddet för sjukskrivna arbetstagare i synnerhet.

En ytterligare fråga som underlag för samverkan kan röra synen på mångfald och behovet av att motverka diskriminering.

2. Ett utbyte av medarbetare/projektdeltagare för att skapa ett ökat lärande om alternativa sätt att arbeta. Omfattningen av utbytet kommer att utformas under projektperioden.

Ovanstående samverkan kommer att ske med:

Fam. Björklunds Rengöring ApS
Jansvej 43
2300 Köbenhavn S
Tlf. 32 51 22 69
www.fambjorklund.dk
h@fambjorklund.dk

Samarbetspartners

 • Confidence Assistans
 • Fastighetsanställdas Förbund, Avdelning 3 Malmö
 • Karisma Rekrytering AB
 • Sveriges Rengöringstekniska FB

Deltagande aktörer

Städpoolen i södra Skåne AB